Taitava koti -hanke

Taitava koti – asumis- ja arjentaitojen koulutushanke 1.1.–31.12.2014, ESR-hanke

Taitava koti tukee järjestölähtöisesti arjenhallintaa

Taitavan kodin toimiva asuminen ja arki kuvaavat itsenäiseen elämään sisältyvien arkisten asioiden ja töiden osaamista ja hoitamista. Asumisen ja arjenhallinta edistävät elämänhallintaa ja tuovat varmuutta itsenäistymiseen. 

Koulutushankkeesta on syntynyt kolmen järjestön (Josna, Martat ja 4H) kokoama asumis- ja arjenhallintaitojen palvelullinen ohjaus- ja koulutuspaketti, joka on helposti siirrettävissä eri konteksteihin eri toimijoiden kesken. Palvelumallissa on huomioitu, että koordinaatiovastuu on oltava yhdellä palvelutuottajalla, sillä palvelunostajien pitää tietää kehen ottaa yhteyttä ja kenen kanssa alustavat suunnitelmat on hyvä käydä läpi. Tämä helpottaa toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. 

Hankkeen toiminnoista eri toimijatahoille – järjestöille, viranomaisille ja oppilaitoksille – on siirrettävissä järjestölähtöinen ohjausmalli ja arjen ja asumistaitojen ohjauskokonaisuus. Ohjausmallin kautta ne toimijatahot, joilla on tarvetta hankkeen aikana kehitetylle ohjausmallille voivat omien tarpeidensa pohjalta tilata joko koko koulutusmallin tai siitä sopivan erillisosion toteutettavaksi eri-ikäisille osallistujille. Neuvontajärjestöillä on vahvaa osaamista omilla vahvuusalueillaan, jota Taitava koti -konseptin toteutuksessa on mahdollista monipuolisesti hyödyntää eri puolilla maatamme. Yhteistyöllä on saatavissa merkittäviä synergia etuja asiakastyöhön.

Kootusti Taitava koti -hankkeesta:

Taitavan kodin toimiva asuminen ja arki kuvaavat itsenäiseen elämään sisältyvien arkisten asioiden ja töiden osaamista ja hoitamista. Asumisen ja arjenhallinta edistävät elämänhallintaa ja tuovat varmuutta itsenäistymiseen. Esimerkiksi laitosympäristöissä, kuten vankiloissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksiköissä, toteutettavan koulutuksen voidaan arvioida edistävän erityisesti henkilöiden valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä jatkossa arjessa. Taitava kodin yleiset tavoitteet ovat 1. arkielämän taitojen lisääminen, 2. arjessa jaksamisen tukeminen (toiminta- ja työkyvyn tukeminen) ja 3. sosiaalisten taitojen harjoittelu.

Koulutusmoduulit soveltuvat sellaisille henkilölle, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, talouden hallinnassa, arjentaitojen/elämänhallinnassa, työelämävalmiuksissa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Yhden moduulin/koulutukseen liittyvän aihepiirin työskentelyn kesto on 3 tapaamiskertaa. Tapaamiskerran kesto määritellään tunteina. Yhden tapaamiskerran kesto on noin 3 tuntia, joten moduulin kesto on yhteensä 9 tuntia. Taitava koti -koulutuskonseptin koko kesto on 27 tuntia (1 ov).

Koulutus voidaan toteuttaa pienryhmissä joko avoimissa tai suljetuissa ryhmissä. Toteutus voi tapahtua niin siviiliyhteiskunnassa kuin laitosympäristöissä. Tärkeintä on tämäntyyppisessä koulutuksessa muistaa: keitä ohjaat, mitä ohjaat ja miten ohjaat. Harjoitukset ovat tärkeitä. 

Koulutuksen toteuttajina toimivat järjestöt. Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa ja vetämisessä tarvitaan toiminnan koordinoiva taho. Yhteisen toiminnan kautta on eri toimijoille selkiytynyt toisen järjestön osaaminen ja toimintatavat. Nämä tulokset ovat suoraan siirrettävissä uusien toimintamallien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Taitava koti -hanke loi:

1. toimintamallin, joka pohjautuu verkostoyhteistyöhön järjestöjen ja kunnan/yhteistyötahojen kesken,

2. koulutuspaketin, joka rakentuu talouden, asumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kansalaistoiminnan kokonaisuuksista,

3. sähköisen ja kirjallisen oppaan, joka sisältää prosessikuvauksen nuoren etenemisestä verkostoyhteistyöhön perustuvassa toimintamallissa.

Koulutusmoduulien käyttöä testattiin Joensuussa ja Joensuun seudulla asuville 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, talouden hallinnassa, arjen taitojen/elämänhallinnassa, työelämävalmiuksissa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Pilottikokeilu osoitti, että koulutuskokonaisuus on mahdollista toteuttaa eri toimintaympäristöissä avoimissa ja suljetuissa ryhmissä.

Hankkeen aikana on yhteistyössä Josnan järjestötyöntekijän kanssa kehitetty arjen pelikortit, jotka ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Pelikorttien aihealueet liittyvät hankkeen koulutusosioihin: kuten asumiseen, kodinhoitoon, talouteen ja työelämätietoihin. Pelikortteja on kehitetty ja testattu hankkeen eri koulutusryhmien kanssa ja heiltä saadun palautteen kautta jatkotyöstetty edelleen. Kortit ovat selkokielistettyjä ja soveltuvat siten hyvin eri kohderyhmien koulutusmateriaaleiksi.

Pelissä hyödynnetään aihealueiden keskeisiä käsitteitä. Peli osallistaa sekä ryhmäläisiä että vetäjiä vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Se mahdollistaa kokemuksien jakamisen ja tekee tiedoista konkreettisia, ymmärrettäviä. Sanan selityspeli tekee koulutuksessa esille tulevat aihepiirit ja niiden käsitteet arkitilanteissa ymmärrettäviksi. Erityisen merkityksellistä on huomioida kohderyhmän edellytykset ja erilaiset tarpeet työskentelyssä.

Taitava koti -hankkeen lähtökohtana oli järjestölähtöinen kehittämistoiminta ja kurssilaisten sosiaalinen vahvistaminen. Tämän toiminnan keskiössä oli kolmen eri järjetön Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistyksen asumisen, Pohjois-Karjalan Marttojen kodinhoidon ja talouden sekä Joensuun 4H työelämätietojen yhteistyönä toteutettu koulutuskokonaisuus. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää miten eri alojen järjestöt voivat yhdessä mallintaa, toteuttaa ja tarjota omaa osaamistaan yhteiskunnallisten palvelujen tuottamiseen.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat maakunnan alle 29-vuotiaan nuoret, joilla on itsenäiseen asumiseen, työelämätaitoihin, oman talouden hallintaan sekä haasteita oman arjen toimintojen ylläpitämisessä että puutteita taidollisessa tai tiedollisessa osaamisessa. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä olivat erilaiset kunnalliset ja valtiolliset organisaatiot, kuten asumisenyksiköt, Rikosseuraamuslaitos ja erilaiset nuorten päihde- ja mielenterveysyksilöt kuin myös kaikki nuorten ohjaustoimintaan liittyvät tahot.

Taitava koti -hankkeen tavoitteena oli toteuttavien pilottikoulutusten kautta auttaa nuoria rakentamaan ja ymmärtämään arjen perusasioihin liittyviä asioita käytännönläheisesti. Koulutukseen osallistui yhteensä 38 nuorta, jotka suorittivat kokonaan 27 tunnin koulutuskokonaisuuden (1 op). Naisia osallistujista oli 21. 

Taitava koti -hankkeen tavoitteena oli toteuttavien pilottikoulutusten kautta auttaa nuoria rakentamaan ja ymmärtämään arjen perusasioihin liittyviä asioita käytännönläheisesti. Koulutusten tavoitteena oli herättää nuorten kiinnostus omien asioiden hoitamisesta kohtaan ja siihen, miten niihin pystytään vaikuttamaan. Eri koulutuskokonaisuuksien tavoitteena oli auttaa nuoria saamaan tietoa siitä, mistä he voivat saada apua tai ohjausta omien asioiden selvittämiseen sekä lisätä nuorten asumis- ja arjentaitoihin sisältyviä tietoja ja taitoja. Hankkeen aikana toteuttavien koulutusten pitkällisen ajan tavoitteena oli nuorten sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan lisääntyminen, sosiaalinen vahvistaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäistytyö.

Perinteiset luentomalliset koulutukset eivät toimineet näiden ryhmien kanssa vaan ryhmäkokoon ja ryhmäytymiseen piti kiinnittää erityisesti huomioita ja opetettavia sekä ohjattavia asioita täytyi lähestyä nuorten oman elämismaailman ja kokemusten kautta.

Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys toimi hankkeen koordinaattorina ja kantoi näin vetovastuun hankkeen toteuttamisesta. Yhteistyö sujui hyvin sidosryhmien kanssa. Haasteita toimintaan aiheutti järjestöjen niukat henkilöresurssit, jotka osaltaan vaikeuttivat ja aiheuttivat aikataulullisia haasteita koulutusten toteuttamiselle. Kurssitoiminnan toteutus edellyttää nimettyä vetovastuussa olevaa toimijaa.

Esimerkiksi asumistoimijan kannalta arvioituna koulutusmoduulien läpikäyntiä/osallistumista toimintaan voitaisiin pitää asumisen kannalta sellaisena osoituksena, että vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa tulevaisuuteen. Asiakkaiksi ohjautuu todennäköisesti ennen kaikkea sellaisia henkilöitä, joilla on asumisensa ja elämänhallintansa kanssa vaikeuksia tavalla tai toisella. Koulutuspaketti soveltuu niin avoimissa kuin suljetuissa ryhmissä toteutettavaksi. Esimerkiksi laitosympäristöissä, kuten vankiloissa ja päihdekuntoutuslaitoksissa, toteutettavan koulutuksen voidaan arvioida edistävän erityisesti henkilöiden valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä jatkossa arjessa.

Lisätiedot

Markku Rautiainen

Puheenjohtaja
Josna
puh. 050 356 2931
markku.rautiainen@om.fi

Anna Lähteenmäki

Toiminnanjohtaja
Josna
puh. 050 546 5419
anna.lahteenmaki@josna.fi

 

Taitava kodin konseptikuvaus, raporttiaineisto ja pelikorttien tulostus-versiot löytyvät linkkeinä tältä sivustolta.

Aineisto on vapaasti käytettävissä.

Taitava koti -konsepti:

Raporttiaineisto:

Pelikorttien tulostusversiot ja pelin käyttöohje:

Asumisaiheiset pelikortit, diaesitys:

Yhteistyössä